''JEŽINAC'' d.o.o. održava čistoću javnih površina što obuhvaća pometanje trgova i ulica, pražnjenje kanti i sakupljanje i odvoz otpada. Također se brine o uređenju zelenih površina na području Općine Tisno na način da ih naši radnici svakodnevno uređuju i zalijevaju.

Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika komunalne usluge održavanja čistoće na području Općine Tisno.

Komunalna usluga je usluga čišćenja javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima

Isporučitelj komunalne usluge je trgovačko društvo ''JEŽINAC'' d.o.o., Uska ulica br. 1 iz Tisnog, a Korisnik je pravna ili fizička osoba, vlasnik odnosno korisnik nekretnine na području Općine Tisno.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada

Izmjena općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada

II izmjena općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada

III izmjena općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada

IV izmjena općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada

V izmjena općih uvjeta isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada