Opći uvjeti

”JEŽINAC” d.o.o. održava čistoću javnih površina što obuhvaća pometanje trgova i ulica, pražnjenje kanti i sakupljanje i odvoz otpada. Također se brine o uređenju zelenih površina na području Općine Tisno na način da ih naši radnici svakodnevno uređuju i zalijevaju.

Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika komunalne usluge održavanja čistoće na području Općine Tisno.

Komunalna usluga je usluga čišćenja javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima

Isporučitelj komunalne usluge je trgovačko društvo ”JEŽINAC” d.o.o., Uska ulica br. 1 iz Tisnog, a Korisnik je pravna ili fizička osoba, vlasnik odnosno korisnik nekretnine na području Općine Tisno.

 Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/17) Ježinac d.o.o., davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,  objavljuje Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tisno.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada