Koji su obnovljivi izvori energije

ENERGIJA VJETRASUNČEVA ENERGIJA  BIOMASA  TOPLINSKA ENERGIJA ZEMLJINE UNUTRAŠNJOSTI I VRUĆI IZVORIPOTENCIJALNA ENERGIJA VODOTOKAPOTENCIJALNA ENERGIJA PLIME I OSEKE I MORSKIH VALOVA  TOPLINSKA ENERGIJA MORA  

BIOMASA – najsloženiji oblik obnovljive energije

Što je biomasa? Skupni naziv za raznovrsne proizvode biljnog i životinjskog svijeta.

Izvori biomase? Šumska biomasa, biomasa iz drvne industrije, biomasa iz poljoprivrede; životinjski ostaci (bioplin); energetski usjevi; otpadna biomasa.

Biomasa kao otpad? Otpad kao biomasa uključuje zeleni dio komunalnog otpada, biomasu iz parkova i javnih vrtova te mulj iz kolektora otpadnih voda.

Biomasa kao energent budućnosti? Korištenjem biomase za dobivanje energije oslobađa se neusporedivo manje količine CO2 nego korištenjem fosilnih goriva. To znači smanjeno zagrijavanje atmosfere i pomoć u borbi protiv klimatskih promjena.

Biomasa u odnosu na druge obnovljive izvore energije? Kod drugih OIE, proizvodnja električne energije (sunčeva energija, energija vjetra, geotermalna) nije kontinuirana i mora se odmah iskoristiti te direktno priključiti na mrežu, dok se biomasa lako prevozi i skladišti.

Europska unija i Republika Hrvatska će u nadolazećem vremenu ulagati veće izvore sredstava u obnovljive izvore energije, a sukladno tome i Ježinac d.o.o. će pratiti nove trendove u sustavu gospodarenja otpadom i obnovljivih izvora energije.  

[1] Izvor za tekst: „Priručnik za učinkovito korištenje biomase“, ur: Dr.sc. Elvis Paladinić, Hrvatski šumarski institut, Zagreb, 2014


Strateški okvir

Koji su obnovljivi izvori energije

Izvori financiranja za obnovljive izvore energije