Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća Uredba“) društvo Ježinac d.o.o. usvojilo je smjernice za implementaciju Opće Uredbe u vidu Politike privatnosti društva.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija kako slijedi:

– o identitetu voditelja obrade (kontakt podaci voditelja obrade);

– o službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci službenika);

– o svrsi i pravnoj osnovi za obradu osobnih podataka;

– o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka;- o prenošenju osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji (koje nisu članice EU);

– o legitimnom interesu;

– o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane;

– o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade;

– o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

– o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

– je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;

– o postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika;

– o izvoru osobnih podataka, ako podaci nisu dobiveni od ispitanika.

Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.

Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Ježinca d.o.o., njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti na ovoj stranici i u sjedištu društva Ježinac d.o.o. u Tisnom, Uska Ulica 1.

Zahtjev se može predati osobno, postali poštom na istu adresu s naznakom “Službenik za zaštitu osobnih podataka” ili putem elektroničke pošte na adresu kontakt@jezinac.hr

Dokumenti za preuzimanje:

Politika privatnosti društva

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka