Korisni otpad je reciklabilni komunalni otpad ( otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.) i biorazgradivi komunalni otpad ( biootpad i otpadni papir i karton).

Ježinac d.o.o. prikupljanje i odvoz reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada, osim biotpada iz kućanstva (zbrinjavanje putem kompostera) vrši putem žutih spremnika, PVC vrećica i putem zelenih otoka, a prema sljedećem rasporedu:

Odvoz reciklabilnog komunalnog otpada putem spremnika -žute kante – spremnik za papir i karton, narančaste kante – spremnik za plastiku, staklo i metal te standardiziranih PVC vrećica

Raspored_odvoza_2024-3


Prikupljanje reciklabilnog otpada putem zelenih otoka

Lokacije zelenih otoka: