Preuzimanje opasnog otpada
Cian d.o.o.
Sanitarna zaštita i zaštita okoliša
Adresa: Varaždinska 51, 21 000 Split
Centrala: 021 540 190
Fax: 021 540 199
E-mail:cian@cian.hr
http://www.cian.hr/

Kontakti i adrese za preuzimanje EE otpada
– Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme iz Dodatka IB Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz pozivom na: 0800 444 110 (besplatni telefonski poziv sa fiksne telefonske linije)
od 08-16 sati.
– unosom naloga preko web portala www.eeotpad.com
– SMS-om: 098 444 110
–  e-mailom: prijava@eeotpad.com
–  EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
–  EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva.
Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate.
– Sabirni centar za sakupljanje EE otpada

VSPECTRA-MEDIA
Gaženička 28
23 000 Zadar
Tel: 099/ 3936-812